Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy OZ

22. 1. 2010

Stanovy   občianskeho   združenia

 
Článok 1
Základné ustanovenia
 
1.1   Názov občianskeho združenia:           Patchwork Tirnavia
1.2  Sídlo občianskeho združenia:              Na hlinách 10, 917 01 Trnava
 
Článok 2
Štatút občianskeho združenia
 2.1       občianske združenie (ďalej združenie) je dobrovoľné a nezávislé združenie, združuje členov na základe spoločného záujmu k popularizácii a propagácii nižšie uvedených cieľov
2.2       občianske združenie je právnickou osobou registrovanou Ministerstvom vnútra SR
 
Článok 3
Ciele a činnosť občianskeho združenia
     Patchwork Tirnavia sa sústreďuje na akúkoľvek aktivitu, ktorá sa týka patchworku, quiltingu a iných ručných prác, ktoré s touto technikou súvisia.
     Hlavnou činnosťou združenia je:
3.1       patchwork, quilting a textilné techniky
3.2       propagácia a popularizácia tohto druhu ručných prác
3.3       vzdelávanie, rozširovanie a výmena skúseností a zručností v danej oblasti
3.4       spolupráca s neziskovými organizáciami a zástupcami verejnej správy v príbuzných oblastiach
3.5       organizovanie výstav, workshopov, kurzov a vzdelávacích pobytov
3.6       zaistenie (príprava a úprava) dostupných priestorov pre patchworkové aktivity
3.7       realizácia dielčích projektov za pomoci grantov a sponzorov
3.8       edičná činnosť zameraná na patchwork a quilting
 
Článok 4
Členstvo v občianskom združení
4.1       členom združenia môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré písomne potvrdia súhlas so stanovami a cieľmi združenia a ktoré sa zaviažu plniť povinnosti člena združenia
4.2       členom môžu byť aj občania iných štátov
4.3       o prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky výbor združenia
4.4       členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaplatením členského poplatku
4.5       dokladom člena je potvrdenie o členstve, vydané výborom združenia
4.6       pre členov mladších ako 18 rokov je nutný súhlas zákonného zástupcu, ktorý je informovaný a súhlasí so stanovami a cieľmi združenia
4.7       Zánik členstva nastáva:
4.7.1    vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení výboru združenia
4.7.2    vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia výboru združenia o vylúčení
4.7.3    úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
4.7.4    neplatením príspevkov
4.7.5    zánikom združenia
     V žiadnom z týchto prípadov zániku členstva sa členské príspevky nevracajú.
 
Článok 5
Práva a povinnosti členov
5.1       Člen má právo:
5.1.1    podieľať sa na činnosti a všetkých akciách združenia
5.1.2    zúčastňovať sa na zasadnutiach združenia
5.1.3    podávať návrhy, podnety a pripomienky
5.1.4    voliť a byť volený do orgánov združenia
5.1.5    byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
5.2       Člen má povinnosť:
5.2.1    aktívne sa podieľať na činnosti združenia
5.2.2    riadiť sa stanovami združenia
5.2.3    svedomito vykonávať funkcie v orgánoch združenia
5.2.4    platiť členské príspevky v stanovenej výške valným zhromaždením
 
Článok 6
Orgány občianskeho združenia
     Orgánmi združenia sú:
6.1       valné zhromaždenie
6.2       výbor združenia
     Poznámka: Do vytvorenia orgánov združenia koná v mene združenia prípravný výbor
 
Článok 7
Valné zhromaždenie
7.1       valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a pozostáva zo všetkých členov združenia
7.2       valné zhromaždenie zasadá najmenej 1x ročne na podnet výboru združenia, alebo niektorého z členov
7.3       Valné zhromaždenie:
7.3.1    schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
7.3.2    volí a odvoláva členov výboru združenia
7.3.3    schvaľuje plán činnosti združenia
7.3.4    schvaľuje výročnú správu
7.3.5    schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
7.3.6    určuje výšku členského príspevku
7.3.7    určuje koncepciu činnosti združenia na nasledujúce obdobie
7.3.8    rozhoduje o zrušení združenia
7.4       Valné zhromaždenie:
7.4.1    je uznášaniaschopné v akomkoľvek počte členov
7.4.2    každý člen má jeden hlas
7.4.3    rozhoduje na základe hlasovania
7.4.4    prijíma rozhodnutia prostou väčšinou prítomných členov
 
Článok 8
Výbor občianskeho združenia
     Výkonným orgánom združenia je výbor združenia, ktorý
8.1       má 4 členov zvolených valným zhromaždením
8.2       volí spomedzi svojich členov predsedu a odvoláva ho
8.3       riadi a koordinuje činnosť združenia
8.4       zvoláva valné zhromaždenie
8.5       spracováva podklady pre valné zhromaždenie
8.6       pripravuje a zúčastňuje sa jednaní v mene združenia s inými subjektmi
8.7       schádza sa minimálne 1 x mesačne
8.8       k zaisteniu činnosti združenia môže výbor združenia zriadiť kanceláriu združenia
8.9       rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia
8.10     rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia
8.11     ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia
     Členovia výboru združenia sú oprávnení jednať v mene združenia samostatne, vždy však v súlade so stanovami združenia. O svojom jednaní je každý povinný informovať ostatných členov výboru na najbližšom zasadnutí.
 
Článok 9
Hospodárenie občianskeho združenia
9.1       združenie môže hospodáriť s hnuteľným i nehnuteľným majetkom
9.2       Zdrojmi majetku sú:
9.2.1    členské príspevky
9.2.2    príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb
9.2.3    granty a projekty
9.2.4    dotácie štátu, kraja, mesta a obce
9.2.5    príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia
9.2.6    výnosy z majetku
9.3       nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie
9.4       hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu
9.5       výbor združenia vedie prehľadnú evidenciu o finančných prostriedkoch a hospodárení
9.6       za hospodárenie zodpovedá výbor združenia a každoročne predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení
9.10     finančné prostriedky združenia budú uložené na účte združenia, prípadne v pokladni
 
 
Článok 10
Zánik občianskeho združenia
10.1     združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho zrušení
10.2     ak združenie zaniká rozpustením, výbor združenia ustanoví likvidátora
10.3     pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia.
10.4     o majetkovom vysporiadaní sa v prípade likvidácie rozhodne na valnom zhromaždení
 
Článok 11
Záverečné ustanovenia
11.1     stanovy sú záväzné pre všetkých členov združenia, môžu byť menené valným zhromaždením na návrh výboru združenia
11.2     stanovy združenia nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením
11.3     združenie vzniká dňom registrácie na ministerstve vnútra
 
Občianske združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 20.1.2010.